Program

Název projektu:  MŠ b fresh Praha

Číslo projektu:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000968

Zahájení realizace projektu:  1. 9. 2018

Ukončení realizace projektu:  31. 8. 2020

Délka realizace:  24 měsíců

Výše podpory:  397 093 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 28. Operačního programu Praha – pól růstu ČR - Inkluze a multikulturní vzdělávání.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, vytváření sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. 

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o dvojjazyčného školního asistenta a prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání a spolupráce a komunitně osvětových setkávání. 

 

Nastavené aktivity:

Dvojjazyčný školní asistent

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - dvojjazyčného školního asistenta k pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu děti s odlišným mateřským jazykem.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem aktivity je rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a praxe školy s rodiči, poskytnout jim prostor pro otevřenou diskusi v oblasti přístupu školy k začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem.

Komunitně osvětová setkávání

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy.

 

08:00 - 09:00 PŘÍCHOD DĚTÍ A HRY
08:45 - 09:00 RANNÍ CVIČENÍ
09:00 - 09:20 RANNÍ KRUH 
09:20 - 09:30 SVAČINKA
09:30 - 10:00 VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
10:00 - 12:00 POBYT NA ZAHRADĚ A V PARKU
12:00 - 12:30 OBĚD
13:00 - 15:00 ODPOČINEK /ODPOČINKOVÉ HRY/ ŘEČOVÁ VÝCHOVA
15:00 - 15:15 SVAČINKA
15:15 - 16:15 KROUŽKY/ VOLNÁ HRA/ POBYT NA ZAHRADĚ
16:15 - 17:30 VOLNÁ HRA/ POBYT NA ZAHRADĚ
DO 17:30 VYZVEDÁVÁNÍ DĚTI